Therapie vormen

Therapie vormen

Eerstelijnspsychologie / Generalistische basis GGZ

De zorg die ik bied is generalistische GGZ. De gezondheidszorg in Nederland is opgebouwd uit verschillende ‘lijnen’. De eerste hulpverlener met wie iemand te maken krijgt als hulpvrager is een hulpverlener die werkzaam is in de eerstelijn (sinds 2014 generalistische basis GGZ). Voorbeelden hiervan zijn de huisarts en de eerstelijnspsycholoog. Wanneer een cliënt verwezen wordt naar een meer gespecialiseerde hulpvorm gaat hij/zij naar de hulpverlening in de tweedelijn (gespecialiseerde GGZ). De eerstelijnspsycholoog biedt dus de eerste zorg aan de hulpvrager in het geval van psychische problemen.

Werkwijze

Een behandeling houdt in dat u in het eerste gesprek de situatie en de hulpvraag voorlegt. Daarna wordt een diagnose gesteld en samen met u wordt een behandelplan gemaakt. Dit wordt, met toestemming van u, gerapporteerd aan de huisarts. Het eerste gesprek is ook de eerste kennismaking. Het kan gebeuren dat de geboden zorg toch niet past bij u: u heeft klachten die ik niet goed kan behandelen óf er is geen ‘klik’ met mij. Een goede match is belangrijk – ik vraag
aan het einde van het eerste gesprek dan ook altijd of u bij mij in behandeling wilt. Heeft u andere of zwaardere zorg nodig? Dan bespreek ik met u de vervolgstappen. Ook als de zorg mogelijk niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, geef ik dit aan.

In het tweede gesprek worden de bevindingen van het eerste gesprek, de onderzoeksresultaten van de gebruikte diagnostische vragenlijsten, en de eventuele DSM5 classificatie besproken. In samenspraak wordt het focus van de behandeling,  het gestelde behandeldoel, en de behandelmethoden bepaald. E-Health kan daarbij een belangrijk onderdeel van de behandeling zijn. Samen wordt gekeken of de behandeling past binnen de behandelmogelijkheden van de praktijk.

 Vijf tot twaalf gesprekken zijn meestal voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen. Eén gesprek duurt ongeveer 45 minuten.

Voor wie is eerstelijnspsychologie bedoeld?
Voor mensen met klachten als:

 • Angst, schuldgevoel, somberheid
 • Depressie
 • Problemen in uw relatie / vriendschappen
 • Rouwverwerking
 • Traumaverwerking
 • Overspannenheid / burn-out
 • Psychische klachten rondom werk / werkloosheid of studie
 • Seksuele problemen
 • Leeftijdsgebonden problematiek
 • Neuropsychologisch problemen
 • En tal van andere psychische problemen

Psychologenpraktijk Johan Hoevers biedt geen behandelmogelijkheid voor mensen met crisisgevoelige psychische problematiek, verslaving, psychotische stoornissen en suïcidale gedachten.

Ik ben GZ-psycholoog/Eerstelijnspsycholoog

Relatie / Gezinstherapie (Systeemtherapie)

Relatietherapie en gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van psychische hulpverlening. Kenmerkend voor deze vormen van psychotherapie is dat partners of gezinsleden samen in therapie zijn. In de hulpverlening staan de problemen van een of meerdere betrokkenen centraal. Een relatie / gezinstherapeut zal de problemen altijd bezien tegen de achtergrond van de wisselwerking met anderen. Ook wordt bekeken wie kan bijdragen aan het oplossen van de problemen. Tegenwoordig worden relatietherapie en gezinstherapie ook wel systeemtherapie genoemd.
Ik zal doorgaans de betrokkenen uitnodigen voor een eerste gesprek. Na het eerste gesprek stel ik een behandelplan op waarin onder meer staat wat de doelstellingen van de therapie zijn en wie bij de behandeling betrokken worden. Ook geef ik een indicatie van de verwachte duur van de behandeling.

Voor wie is relatie/gezinstherapie bedoeld?
Als er een samenhang is tussen klachten/problemen en de wisselwerking tussen mensen in een leefsysteem, kan relatie/gezinstherapie een goede behandelmethode zijn.

 

Ik ben gekwalificeerd Systeemtherapeut

Behandelmethoden:

eHealth – thuis verder aan de slag

Voor een goede behandeling is het belangrijk dat u zelf ook actief aan de slag kan en gaat. Bij behandelingen kan gebruik gemaakt worden van eHealth: programma’s, componenten en modules waarmee u thuis, via internet, aan de slag kan met oefeningen, tips en informatie. In overleg kan een E-Health programma voor u samengesteld worden dat via MyMindSpace voor u digitaal toegankelijk is.

Zie ook:    www.mymindspace.nl

EMDR:

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een ingrijpende levensgebeurtenis of een schokkende ervaring zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Deze gebeurtenissen kunnen ervoor zorgen dat u last hebt van klachten zoals angst, somberheid of slaapproblemen.

Zie ook:    www.emdr.nl/wat-is-emdr/

Cognitieve Gedragstherapie (CGT):

CGT is voortgekomen uit gedragstherapie en cognitieve therapie. Bij CGT wordt vaak gebruik gemaakt van een G-schema. Een schema waarmee u bepaalde gedachten en gevoelens op een gestructureerde manier kunt onderzoeken. Binnen een CGT behandeling kunt u de opdracht krijgen een aantal G-schema’s te maken , en deze samen met de therapeut na te bespreken.

Zie ook:    www.vgct.nl/wat-is-cognitieve-gedragstherapie/

Cliëntgerichte therapie:

Cliëntgerichte therapie is een humanistische benadering voor therapie waarin cliënten zelf, bewust het voortouw nemen in plaats van een therapeut die hun bewuste of onbewuste gedachten of ideeën interpreteert en reflecteert met een vooraf opgesteld, standaard behandelplan.

Zie ook:    www.vpep.nl/therapie/over-pep/

Systeemtherapie:

De therapie is gericht op het begrijpen en oplossen van dingen waar je tegenaan loopt binnen de sociale context: in relatie tot de ander. Dit kan bijvoorbeeld binnen je partnerrelatie, gezin, familie of vriendengroep zijn.

Zie ook:    Relatie- en Gezinstherapie en www.nvrg.nl/systeemtherapie/

Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT):

Mentaliseren houdt in dat mensen het doen en laten van zichzelf en anderen waarnemen en begrijpen in termen van gevoelens, bedoelingen, verlangens en gedachten. In de therapie verbetert u uw mentaliserende vermogens door te leren aandacht te hebben voor de mentale toestand (emoties) van uzelf en de ander. Door te praten over uw innerlijke problemen met anderen, wordt u zich bewust van uzelf en uw eigen gevoelens. U leert anderen toe te laten, te vertrouwen en emotionele banden aan te gaan.

Zie ook:    www.nvpp.nl/behandelvormen/mentalisation-based-treatment-mbt

Traject op maat

Voor een individueel coachingstraject kan in onderling overleg een traject afgesproken worden. Dit traject kan op locatie Burum plaatsvinden als ook in intensieve vorm op locatie in Portugal (Vale de Asna), Ook is een combinatie van beide locaties mogelijk.

In een individueel coachingstraject wordt gewerkt aan thema’s als identiteit/zelfbeeld, zingeving, betekenisgeving, autonomie, het nemen van eigen verantwoordelijkheid, richting vinden in werk of eigen leven, toekomstperspectief, existentiële angst, eenzaamheid etc. ect.

In het eerste gesprek wordt/worden het thema/de thema’s besproken waarin de coachee begeleiding zoekt voor verheldering, ontwikkeling en verdieping. Meestal is dan ook helder wat te verwachten is ten aanzien van de lengteduur van de begeleiding.

De kosten voor deze begeleiding kunnen vooraf of bij het eerste gesprek worden aangevraagd.